Pedagogikk

 

Pedagogisk plattform

Vår målsetting er å skape et miljø som gir trygge, glade og selvstendig barn med god selvoppfatning som fungerer godt sammen med andre. Utvikling av sosiale ferdigheter er en viktig del av livets lære.

Vi organiserer dagene på måter som fremmer barns læringsprosesser og selvstendighetsutvikling. Barna har stor inflytelse på egen hverdag innenfor trygge og forutsigbare rammer.

Leken har stor plass i vår barnehage. For oss betyr en god barndom at barn får tid og ro til å gjøre det de er mest opptatt av , nemlig å leke. Hverdagen er preget av nære relasjoner, fellesopplevelser, vennskap,latter, humor,utforking og mestring.

Vi jobber i vår barnehagen for et inkluderende felleskap der mangfold skal ses på som mulighet, vi skal gi plass og rom for hverandre. Med dette arbeide håper vi å kunne forebygge forekomst av mobbing som vi vet kan forekomme helt ned i barnehagealder.

Vi har tett oppfølging av barn og barnegruppen. Gjennom å observere barn og være tett på i lek og i smågrupper kan vi fange opp dersom noe ikke er greit.

Vi vektlegger et kompetent og stabilt personalet og stiller høye krav til alle våre ansatt.