Personalets arbeide

For å nå våre målsettinger er vi i vår barnehagen opptatt av å videreutvikle vår pedagogiske praksis. De ansatte er en viktig faktor i dette arbeidet. Barnehagen skal være en lærende organisasjon som skal være i utvikling, personalet i barnehagen blir aldri helt utlært. Dermed må vi ha et reflekterende holdning til arbeidet som utføres i praksis. Det er menneskene i barnehagen som utgjør kvaliteten.

I vår barnehage har vi hele tiden fokus på arbeidsmiljøet. Trivsel hos personalet henger sammen med trivsel hos hos barna. Det er også nødvendig at alle opplever at de er delaktige i planleggingsprosesser og vurderinger, og får den informasjonene de trenger. Personalet får utfordringer ut fra eget ståsted. Vi deler vår kompetanse, erfaringer og ideer med hverandre. Ved sykdom blandt personalet tenker vi helhetlig og samarbeider for det beste til barna.

En av personalets viktigste oppgaver er å gi alle barn god omsorg. Å gi hvert barn god omsorg handler om å se den enkeltets behov og gi det, det som trengs i ulike situasjoner. Personalet deltar aktivt i lek og samspill med barn, veileder ved konflikter som oppstår, observerer og har løpende samtaler med barn og foreldre.

Når barn eventuelt strever med noe, tar vi tak i dette for å best mulig bistå barnet. I samarbeid med barnet og dets foreldre setter vi i verk tiltak for å sikre trivsel og god utvikling.

På møter og planleggingsdager legger vi til rette for faglige diskusjoner og drøfing av pedagfogisk praksis.