1- og 2- åringene

1 åringene

Ettåringene skal oppleve trygghet, omsorg og nær tilknytning til de voksne. I startene av barnehageåret vil ettåringen ha faste rutiner, skjermede omgivelser og få voksne å forholde seg til. På den måten vil overgangen til barnehagen kunne skje på barns premisser, og etter hvert som barnet opplever en større grad av trygghet og tilhørighet vi de kunne forholde seg til større og større deler av barnehagen. Barna skal tilegne seg nye erfaringer ved å utforske seg selv, og føle mestring. Vi tilbyr et variert språkmiljø, der barna opplever ulike sanger, rim, og fortellinger med mye gjentagelse. I hverdagssituasjoner setter vi ord på det som skjer: " der datt koppen ned fra bordet", eller "Ble du sint når kan tok bilen ?". De voksne kommuniserer verbalt med barnet gjennom alle situasjoner, der barnets eget ordforåd ikke strekker til.

De voksne skal være tett på i samspill og lek. Ettåringens lek er utforskende og sanselig. Gjenstander skal kjennes på, smakes på og ristes på. I samspill med andre barn deler de latter og glede over opplevelsen der og da. De deler oppmerksomhet rundt felles opplevelser og ting som skjer. For de voksne blir det viktig å tone seg inn og følge opp perspektivene til ettåringen. Iløpet av det første året i barnehagen går ettåringen fra å være babyer til å utvikle en todlerkultur. (Toddler = en som stabber og går ) Vi ønsker å ta vare på den særegne væremåten som kjennetegnes med kroppslig og sosial tilnærming til hverdagen og fellesskapet. Barns lek tas på alvor og vies tid og oppmerksomhet. Etteåringer elsker å herme. De liker leker som gjentas mange ganger , f.eks borte tittei. og gleder seg stort over å dele lekeopplevelsene med andre barn og voksne. Det er nødvendig at ettåringen får bekreftelse fra omgivelsene på at det barnet opplever og viser interesse for er betydningsfullt. Slik vil de oppleve seg selv mer verdifulle.

De ansatte i barnehagen vil jobbe etter trygghetssirkelen i sitt arbeid med barn i alle aldere, men spsielt blir dette arbeidet viktig i overgang fra å være hjemme med sine trygge omsorgsgivere og til å bli kjent med barnehagehverdagen og barnehagepersonalet.

 

2 - åringene

To åringenes lek er grunnleggende sosial og de søker i denne alderen mer og mer ut mot de rundt seg. For at deres egenart eller "Todelerkultur" skal kunne blomstre, trenger de å være sammen med jevnaldrende. Toddlerkulturen kjennetegnes ofte ved felleskap i form av hermelek og kroppslig lek. De bygger ofte opp til koridor turneer, som vil si å løpe etterhverandre, sammen fra ett sted til ett annet.  Faller en av de så kaster alle de andre seg ned. Rundt bordet starter en å dunke i kantane med blyanten og snart har vi et jevnt og stødig trommeorkester. De hermer etter omgivelsene, og vil ofte leke det samme som det de ser andre gjør, også med samme leke. Det er ofte morsommere for disse å samleke om en madrass enn det er å leke medsammen med små figurer. Denne felleskapsfølelsen ser vi at gir stor glede og er noe vi ønsker å gi rom for i de minste barnas hverdag.

De voksnes oppgave er å være tilstede der barna er (på gulvet), og veilede barna i lek, konflikter og daglige gjøremål. Toåringen skal få hjelp til å etablere lek, samspill og relasjoner til jevnalderenede og de minste barna, men stadig med den voksne som trygg base. Vi er opptatt av å fokusere på et rikt språkmiljø for toåringen. De skal oppleve et variert språk gjennom tema arbeid, der tekst og historier formidles på ulike måter, gjennom dramatisering, lek og lesestund. I hverdagen synger vi sanger, bruker rim og regler. Vi benevner det barna er opptatt av, og gjentar det de sier , eller prøver å uttrykke.

Vi må gi barna varierte arenaer, hensiktsmessige rekvisitter for leken både ute og inne og ikke minst, være med i leken! Barna opplever større grad av trygghet og tilknyttning til barnehagen når voksne er i nære samspill med dem. Lek på tvers av alder er også viktig, da de yngste lærer sosiale ferdigheter av de eldste barna. Toåringen skal få utvikle sin nyskjerrighet, utvide sin radius, få øve seg på turtaking. Toåringen skal få tid og rom til å øve seg på å bli selvstendige, og klare hverdagsoppgaver selv. Dette kan være å smøre egen mat, kle på seg selv og hjelpe til med oppgaver. Og ikke minst skal toåringen få bekreftelse fra omgivelsene på at "Jeg er verdifull", og en viktig bidragsyter til felleskapet med andre.