Samarbeid

Som forelder i Eplekneika barnehage sa er du en av eierne av barnehagen. Som eier og forelder har dere alle et ansvar for at barnehagen er et godt sted å være for eget og andres barn, personal og foreldre. Vi ønsker at du :

 • Holder deg oppdatert om barnehagens plattform og planverk.
 • Følger med på oppslagstavler, hjemmesider og leser informasjon på e-post.
 • Tar opp saker som du er opptatt av med personalet slik at vi kan finne en løsning i felleskap.
 • Deltar på foreldremøter, soasiale arrangementer og dugnader.
 • Bidra til å skape et inkluderende fellesskap.
 • Engasjere deg i ulike verv som samarbeidsutvalg representant eller styremedlem m.m

For å ivareta det gode foreldresamarbeidet, er vi opptatt av å ha en god dialog med alle foreldrene. Vi ønsker derfor å være tilgjengelige for foreldrene når det er mulig.Ofte må personalet prioritere behov i barnehgruppen som går foran samtaler med foreldrene. Hvis barn er tilstedet, eller personalet ikke har mulighet til å snakke med dere der og da kan det være lurt å avtale en samtale eller eventuellt ringe senere.

Foreldrene har stor innflytelse på oppfølging av eget barn. Ved hver foreldresamtale blir vi enige om hva vi skal fokusere på fremover for best mulig hjelpe og bistå barnet i sin trivsel og utvikling. Vi lytter til foreldrenes innspill, og sammen blir vi enige om hva vi kan bidra med utifra våre rammebetingelser.

Dialog mellom foreldrene og personalet foregår på flere arenaer. Faste møtepunkt er:

 • Daglig dialig ved henting og bringing.
 • Introduksjonssamtale når barnet begynner i barnehagen.
 • Foreldresamtale 2 ganger i året og ved behov utover dette.
 • Foreldremøte
 • Sosiale sammenkomster