Taushetsplikt

Taushetsplikt og opplysningsplikt

I henhold til Lov om barnehager §20 som tar utgangspunkt i forvaltningslovens §§13 til 13 f, gjelder taushetsplikten i Eplekneika barnehage. Reglene verner barna, deres foreldre og personalet. De skal forhindre at andre får adgang eller kjennskap til det de ansatte i forbindelse med sitt arbeid får vite om andres personlige forhold.

Alle ansatte, også vikarer, skriver under taushetsløftet når de begynner i vår barnehage.

Som forelder vil dere i det daglige møte på ansatte som er underlagt taushetsløfte i eksempelsvis disse situasjonene:

Opplysninger om deres barn oppbevares i barnemapper på låst nettside. Disse makuleres/slettes to år etter at barnet har sluttet. Barnehagen har opplysningsplik når det gjelder forhold som vedrører sitt eget barn, men taushetsplikt når det gjelder andres barn. Når barnet f.eks har vært i en konflikt med et annet barnhar du rett på å vite forhold omkring ditt eget barn, emn ikke det barnet det har vært i konflikt med.

Opplysningergitt til skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre offentlige instanser gir kun med foreldrenes sammtykke. 

De ansatte har opplysninsplikt og meldeplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten.