Oppholdsbetaling

Som hovedregel skal alle barnehager følge den til enhver tid fastsatte makstakst for foreldrebetaling.

Dersom det kan dokumenteres at foreldrebetalingen blir for lav til å opprettholde kvaliteten på tilbud til barna, kan barnehagen sette en høyere foreldrebetaling.

Foreldrerådet i Eplekneika barnehage har enstemmig vedtatt å øke foreldrebetalingen utover makspris. Pr d.d. ligger foreldrebetalingen på kr 500,- over makstaks i form av kostpenger.

Kostpengene dekker alle måltider foruten turmatpakke en dag pr uke. Og evt frokost.

 Moderasjon gis i henhold til Oslo kommunes satser. Søskenmoderasjon og redusert oppholdsbetaling p.g.a. lav inntekt beregnes utfra den offentlig fastsatte makstaksten.