Visjon og verdier

Vår pedagogiske grunnsyn:

Barnesynet vårt ligger til grunn for vårt arbeid. Vi ser på barn som født sosiale og med en naturlig utforskertrang. Barn lærer av og med de som er rundt gjennom samspill og relasjon. Alle barn er unike og må ses som subjekter som skal ha påvirkningskraft i egnen hverdag.

 

Visjon «Voksne og barn som lærer av og med hverandre»

Mål : Barnehagen skal bli en demokratisk arena der barn og voksne på lik linje skal bli sett og hørt.

Delmål : Øve opp hørestyrken

             Få barns stemme mer frem i hverdagen

Vi ønsker at Eplekneika barnehage sa skal være et spennende sted hvor barn gleder seg å komme til. Et sted som lever og fylles av spenning, latter og hygge. Vi ønsker oss en barnehage der lek, fantasi og samhold får utfolde seg hånd i hånd med utforsking, eksperimentering og læring. Vi ønsker å ta barn opplevelser på alvor og høre ut deres stemme på egen hverdags og ta tak i deres syn og undring i vårt arbeid i hverdagen.

Vi voksne skal være engasjerte og trygge på oss selv. Vi skal være nærværende, våge å spille på følelser og uttrykke oss på ulike “språk”. Videre skal vi voksne ha omsorg og empati, være gode modeller, og være med å vise vei mot utvikling og modning. Vi tror at ved å lære å tenke kreativt, samarbeide med andre, og være i stand til å løse problemstillinger, gir barna de beste forutsetninger for å oppnå sine fremtidsdrømmer.

 

Kjerneverdier  

Våre mål og metoder er forankret i vår visjon og vårt verdisyn. Verdiene er grunnlaget for hvordan vi ønsker at det enkelte barn, foreldre og personalet skal oppleve kulturen og samarbeidsformen i Eplekneika barnehage sa. 

Vi har jobbet oss frem til noen kjerneverdier som vi ønsker å bli assosiert med og som vi skal arbeide etter sammen med barna i Eplekneika det neste året:

Forskende

Lekende

Inspirerende     

Nytenkende

Kunnskapsrike

Vi voksne skal være forskende i vårt arbeid sammen med barna. Vi skal være lekende og inspirerende og våge å tenke «ut av boksen» i planleggingen av det pedagogiske arbeidet. Videre skal vi til enhver tid holde oss faglig oppdatert, tilegne oss ny kunnskap og sette oss i relasjon til det tema eller emnet som vi skal jobbe med.