Foreldrestyret (Eierstyret)

Hva er eierstyret? Styret har arbeidsgiveransvaret for barnehagen og har det overordnede ansvaret for driften av bhg i henhold til over og forskrifter. Barnehagen daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen og har det daglig ansvaret for driften. Eierstyret i barnehagen er sammensatt av andelseiere/foreldre i barnehagen og velges på årsmøte som holdes i mars måned hvert år. Dett er et to års verv. Eierstyret skal bestå av 5 medlemmer/andelseiere, hvorav 1 styreleder, 4 faste styremedlemmer. Daglig leder skal alltid ha en styreplass og deltar på alle styremøter.

Hva gjør vi?

Eierstyret har jevnlige møter og det er normalt avholdt ca 4 styremøter i løpet av året og eller etter behov. Vi har det overordnede ansvaret for barnehagens økonomi, bemanning, budsjett, revisjon og å føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. I tillegg brukes det tid på planarbeid, prosjekter og vi prøver å være nytenkende i forhold til hva som forventes av en barnehage i fremtiden. Eierstyret samarbeidet også med huseierne ( åsdalsveien 13 b as) om vedlikehold av lokalene.

Saker av spesiell interesse bør meldes Styret.

 FORELDRESTYRETS LEDER 2022 : Lars Tovik  e: lars@larstovik.com

Sker kan også meldes daglig leder: styrer@eplekneika.no