Utviklingsarbeider

I Eplekneika sa er vi opptatt av å være en lærende organisasjon der vi er i utvikling av vår praksis for å kunne gjøre barnehagen vårt til et enda bedre sted å være. Hva er en lærende organisasjon? Peter Senge definerer det på denne måten: «En lærende organisasjon er et sted hvor menneskene kontinuerlig utvikler sin kapasitet til å skape de resultatene de virkelig ønsker og drømmer om, hvor nye og utviklende tankemønstre dyrkes fram, hvor kollektive ambisjoner er frigjort, og hvor mennesker kontinuerlig lærer å lære sammen.» (Senge 1990)

I Eplekneika barnehage jobber vi med to utviklingsarbeider i personalet. Begge utviklings arbeidene er igjennom Regional ordning, og i samarbied med Oslomet.

Utviklingsarbeide kun for vår barnehage har strekt seg i perioden 2020-2022.

Pedagogisk dokumentasjon

Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og pedagogiske og filosofiske teorier, og synliggjør dermed hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

 Rammeplanen: Pedagogisk dokumentasjon er en kollegial arbeidsmåte som bidrar til at barnehagen blir en lærende organisasjon og henger særlig sammen med kapittel 7 og 8 i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som tar for seg barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens arbeidsmåter. Hensikten er å utfordre og videreutvikle personalets syn på barn, på læring og på kunnskap, ikke å vurdere og dokumentere ferdigheter og kunnskaper, trivsel og erfaringer hos enkeltbarnet.

Når pedagogisk dokumentasjon blir en del av det daglige didaktiske arbeidet, bidrar det til et systematisk utviklingsarbeid. Arbeidsmåten skal også utfordre og videreutvikle synet på hvilke forutsetninger i omgivelsene som har betydning, og hvordan disse kan endres.

 

Gjennom Pedagogisk dokumentasjon i et didaktisk perspektiv skal vi ses på følgende områder:

o   Læring

o   Progresjon

o   Barns medvirkning

o   Personalets rolle

o   Prosjektarbeid

o   Planer som struktur

 (Hentet fra utdanningsdirektoratet.no)

For mer inblikk i hvordan vi arbeider med dette utviklingsarbeidet se i vår årsplan.

Helhetlig barnehagetilbud og inkluderende praksiser 

Eplekneika barnehage sa ble høste 2022 en del av et felles utviklingsprosjekt i bydel Nordstrand som skal gå over tre år. Tema: Helhetlig og inkluderende praksis med fokus på trygge overganger og laget rundt barnet - inkluderende felleskap og alle barns rett til å føle tilhørighet.

Dette er et utviklingsarbeid gjennom regional ordning og Oslomet. Dette er et tverrfaglig utviklingsprosjekt i bydelen mellom flere fagetater.

Første året er målsetningen: alle medarbeidere skal ha gått i dybden på begrepet inkluderende praksis og reflektert over det fra ulike

perspektiv, sett på egen praksis og avdelingens/barnehagens praksis samt utviklet praksisen.

Fokuset skal ligge på å bygge et VI-fellesskapet.  «I et VI-fellesskap i barnehagen vil engasjerte og kjærlige voksne sammen med gode oppfølgingsrutiner, tydelige strukturer, ledelse og forventninger føre til at de som opplever utenfor, raskt blir invitert inn og inkludert.» «I barnehagen er leken et av de viktigste sentreringspunktene for selvrespektens utviklingsrom» (Ingrid Lund)