Inkluderende barnemiljø

1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne (Rammeplan for barnehager, 2017)

I Eplekneika skal vi ha et «Inkluderende barnemiljø» som betyr at vi skal være nøye med å passe på at alle blir inkludert, sett og tatt vare på i barnehagehverdagen. Dette betyr at vi som voksne må være tett på og i samspill med barna. Vi må være fleksible og romme barnet og deres opplevelse.Vi ønsker at miljøet i vår barnehage er trygt og sikrer at alle føler seg inkludert i fellesskapet. 

Foreldre og barnehageansatte er de viktigste rollemodellene og har en avgjørende betydning for barnas barnehagemiljø .

Alle ansatte har en plik til å følge med på hvordan alle barn i barnehagen har det. Vi skal jobbe forebyggende mot mobbing og plaging. Vi har en plikt til å gripe inn hvis barn utsettes for krenkelse av andre barn eller voksne. Barnehge skal ha nulltoleranse mot mobbing, alle ansatte skal gripe inn med en gang, hvis de ser uønsket atferd.