Samarbeidsutvalget (SU)

I SU gis du mulighet til å være med å påvirke barnehagehverdagen til både ditt eget og andres barn. Din stemme er viktig, og du spiller en viktig rolle blant annet i arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn i barnehagen. Nøkkelen til kvalitet i enhver barnehage ligger i relasjonen mellom ansatte, barn og foreldre. Tillit, åpenhet og kommunikasjon må ligge som en grunnmur i bunnen for samarbeidet, der barnets beste alltid er i fokus. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

På foreldremøtet om høsten velges det et samarbeidsutvalg som er representanter for

hele foreldregruppa. 

Samarbeidsutvalget består av likt antall foreldrerepresentanter og ansatte som  danner samarbeidsutvalget. I Eplekneika velges to representanter fra de ansatte og to foreldrerepresentanter, en fra hver avdeling. Samarbeidsutvalget er et ett års verv.

Su har ansvaret for en del av fellesarrangementene og dugnad. 

SAMARBEIDSUTVALGET SKAL BLANT ANNET:

1. Se til at barnehagen blir drevet innenfor Rammeplanen, Barnehageloven,

2. Behandle og fastsette årsplanen.

3. Samarbeidsutvalget kan be om foreldrerådets syn på saker som er viktig for foreldrene.

4. Arrangere dugnad, temakvelder, og andre  arrangement som skaper kontakt mellom barnehage 

og hjem.