Overgang fra barnehagen til skole

En god sammenheng mellom barnehage og skole handler om å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Det handler både om at læringspotensialet hos det enkelte barnet ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barnet i det videre skoleløpet får mulighet til å bygge på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen. En god sammenheng mellom barnehage og skole skal ivareta barnets behov for trygghet i en overgangsprosess, og bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barnet allerede fra første skoledag1. (Udir)

Siste året i barnehagen skal brnehagen hjelpe med å ruste barnet til den nye hverdagen i et nytt miljø som kommer med skolestart. Det siste året har vi følgende fokus:

Overordnede mål for førskolen:

  •        Det legges vekt på lek og læring
  •        Samhold og vennskap
  •        Mestringsfølelse
  •        Kunne konsentrere seg over tid
  •        Utfordre seg selv på nye området
  •        Selvstendighet
  •        Samarbeid

Vi jobber med at barna skal få ferdigheter på ulike området som vil gjøre overgange til skolehverdagen bedre for barnet, vi har hovedfokus på følgende:

Sosial ferdigheter;

være tolmodig og vente på tur

Lytte til andre

Stå i kø

Dele

være en god venn

 

Praktiske ferdugheter:

Åpne og lukke sekken selv

Finne frem, åpne, og pakke ned matboksen

Få av og på sko selv

Kle på seg selv

Klare seg selv på toalettet

 

Faglige ferdigheter:

Kunne holde blyant riktig

Mester bruk av saks

Kunne skrive og kjenne igjen eget navn

 

Barnehagen og skolen skal i samarbeid legge til rette for barns overgang fra barnehage til første årstrinn. Barnehagen samarbeider med skolene barna skal begynne på, utveksler informasjon med disse, for å sikre en god skolestart for barna. 

Vi anvender «Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole» som veiledende dokument og følger standardens årshul.

På våren vil foreldresamtalen for skolestarterne ogå inneholde overgangssamtale til skolen for de foresatte som ønsker at skolen skal få litt informasjon om barnet fra barnehagen. Hvis barnehagen skal gi informasjon til skolen om det enkelte barnet, må foreldrene samtykke til dette.

Det er spesielt viktig med et nært samarbeid mellom barnehage og skole for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø og eventuelt spesialundervisning. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen. Hva som er god tid, vil variere og er avhengig av behovene til den enkelte. For noen barn/elever kan god tid være et halvt år, mens for andre kan god tid være to år. For barn med nedsatt funksjonsevne kan det være behov for særlige tiltak. Planleggingen av skolestart blir da mer omfattende og kan ofte involvere flere aktører.