Lovverket

Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og offentlige barnehager. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver ligger som et grunnlag for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, sammen med forskriften om miljørettet helsevern i barnehage og skole. Alle private barnehager skal ha egne vedtekter, som regulerer barnehagens drift i hht lovverket.

Barnehageloven

• Lov om barnehager, med forskrifter og merknader, forteller oss hva som skal være formålet og innholdet i barnehagen. Den sier: ”Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet”. Videre sier loven noe om bemanning (antall, pedagogisk personell o.l.), og noe om krav til ute/inne areal for barna. Barnehageloven § 1:

• Formål: ”Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs – og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.”

• Loven sier også noe om retten barn og foreldrene har til å medvirke i barnehagen og gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg, litt om eiers og offentlige myndigheters plikter og krav, og den pålegger personalet å utøve taushets- og opplysningsplikt.

• Kort sagt er det denne loven som ligger til grunn for alle barnehager.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnehageloven/id115281/

 

Rammeplanen

• Rammeplan for barnehager skisserer 7 fagområder vi skal arbeide med i løpet av barnehageåret. Dette er fagområder vi stadig er innom når vi har emner eller aktiviteter i barnehagen. For å sikre gjennomføring innenfor alle fagområdene, har vi sammen utarbeidet progresjonsplaner med konkrete mål innenfor alle fagområdene, samt forslag til aktiviteter innenfor de ulike fagområdene. Rammeplanen er det viktigste pedagogiske arbeidsredskapet vi har, og årsplanen er forankret i denne. Rammeplan for innholdet og oppgavene til barnehager beskriver arbeidet i barnehagen. Den sier også noe om barnehagens funksjon som samfunnsmandat, rammer for planlegging, gjennomføring og vurdering av virksomheten. Emner og prosjektarbeid skal tilrettelegges slik at det foregår gjennom aktiviteter, lek og sosialt samspill.

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriften stiller en rekke krav til virksomheter som har tilsyn med og omsorg for barn. Formålet er å bidra til at miljøet fremmer helse, trivsel og gode sosiale- og miljømessige forhold. I tillegg til å forebygge skader og sykdom. • Barnehagens årsplan. Denne. • Barnehagens vedtekter. Vedtektene sier noe om eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstid og oppsigelsestid. Videre inneholder vedtektene opplysninger om hva du kan forvente av barnehage.