Foreldresamarbeid

Du er barnehagens viktigste samarbeidspartner. Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse, ifølge Barnekonvensjonen og Lov om barn og foreldre. Selv om barnet har profesjonelle voksne rundt seg i barnehagen, er det du som kjenner barnet ditt best. Ha tro på egen rolle og vær bevisst på viktigheten av at du engasjerer deg. Personalet er avhengige av dine innspill for å kunne gi barnet en trygg og god hverdag. Når både du og de ansatte har forståelse for at dere trenger hverandre, bidrar det til at barnet får en bedre opplevelse.

Hvordan kan vi spille hverandre gode?

Lov om barnehager og forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir noen retningslinjer for samarbeidet mellom hjem og barnehage. Der står det:

«barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»

 Det innebærer at barnehagen må gi deg mulighet til å delta og påvirke. Du skal få god informasjon om det pedagogiske tilbudet. Samtidig er det viktig at du deltar og bryr deg om det helhetlige barnehagetilbudet. God dialog er kanskje den viktigste nøkkelen til suksess. Det er først og fremst er den daglige kontakten som fremmer kvaliteten for det enkelte barnet. Møt hverandre med gjensidig åpenhet og respekt. Det skal være rom for konstruktive tilbakemeldinger. Barnehagen kan ikke innfri alle ønsker og behov, men skal lytte og sørge for gode forventningsavklaringer.

Alle som jobber i barnehage ønsker et foreldresamarbeid basert på åpenhet, tillit og respekt. Men på samme måte som at foreldre synes det er vanskelig å ta opp enkelte ting med barnehagen, kan det være vanskelig for personalet å ta ting opp med foreldre.