Tilvenning i barnehage ved barnehage start

Å begynne i barnehagen er en stor endring i et barns liv. Det er den første viktige overgangen i barnets liv, der de ter inn i et sosial felleskap og starten på et langt utdanningsløp.

Målet med tilvenningen er å tilrettelegge for en trygg, god og fleksibel barnehagestart som er tilpasset det enkelte barn, og foreldrene. Tilvenning handler i stor grad om tilknytning og dannelse av trygghet for barnet, slik at de kan utvikle seg. Vår barnehagen jobber aktivt for at barn, ansatte og foresatte skal knytte seg til hverandre og skape gode og trygge relasjoner. Foreldrene har en viktig rolle når barnet begynner i barnehagen

       Husk at du/dere:

ü  representerer trygghet for barnet

ü  må trygt og rolig støtte barnets utforsking av barnehagen

ü  må hjelpe barnet og oss ansatte å bli kjent med hverandre

Det er svært viktig at foreldre og barnehagen har en god dialog slik at barnets behov til enhver tid er ivaretatt på best mulig måte. Barnehagen og foreldrene blir sammen enige om lengden på tilvenningsperioden, men tre dager er et minimum.  Barn er forskjellig og har ulike behov i tilknytningsperioden, noen barn finner seg raskt til rette, mens andre bruker tid og noen får en reaksjon etter hvert. Det som er viktig er at dere som foreldre gi barnet tid- hvis det trenger det. Slik at barnehagestart blir en god opplevelse for både barn og foreldre. Her er et eksempel på hvordan de første dagene i barnehagen kan se ut ved barnehagestart.

Dag 1 i tilvenning: Velkommen til oss

Den første dagen i tilvenningsperioden i barnehagen brukes til å ønske barn og foreldre velkommen, vise rundt på avdelingen/basen og bli litt kjent med hverandre. Denne dagen er barna et par timer i barnehagen, og minst en forelder er tilstede sammen med barnet hele tiden. Foreldrene har hovedansvaret for barnet og er med barnet i lek og aktiviteter. Hvordan vi tilrettelegger for tilvenning avhenger av antall barn som starter opp hos oss, men vil enten legger opp til små grupper med barn og foreldre som er tilstede samtidig, eller så legger vi opp til at en og en familie skal få tid alene med kontaktpersonen den aller første dagen.

Barnet får garderobeplass og blir litt kjent på sin avdeling. Foreldre forteller personalet hva barnet liker å gjøre, leke osv, dersom barnet er lite og ikke kan snakke om dette selv. Personalet informerer om avdelingens rutiner og innholdet i ukedagene, både muntlig og gjennom informasjon i kidplan. Det avtales tid for den andre tilvenningsdagen, dersom dette ikke allerede er bestemt.

Dag 2 i tilvenning: Bli bedre kjent

Andre dagen i barnehagen handler om å bli enda bedre kjent med barnet. Barnet og forelder møter opp til avtalt tid og personalet tar imot og ønsker velkommen. Denne dagen er barnet ca 2-3 timer i barnehagen, avhengig av hvordan dette passer til barnets dagsrytme. Foreldrene er sammen med barnet og gir rom for at personalet får mulighet til å bli kjent med barnet.

Dersom det passer for barnet, kan det vurderes om foreldrene skal forlate rommet en kort stund, etter avtale med barnet. Foreldre bør så tidlig som mulig gi beskjed om det er noe barnehagen skal ta hensyn til i forhold til barnet. Foreldrene blir bedt om å fylle ut kontaktinformasjon, helseattester mens de er i barnehagen, som leveres barnehagen senest 3 dag.

Dag 3 i tilvenning

Den tredje dagen med tilvenning starter etter avtale med personalet og på denne dagen vurderes det om barnet kan være alene en liten stund i barnehagen. Foreldrene avtaler med barnet at de kommer tilbake senere og sier «ha det» til barnet. Dersom det er mulig, kan det være fint å benytte tiden til en liten oppstartsamtale med pedagogisk leder. Barnet er med og spiser lunsj denne dagen. Dersom barnet skal sove i barnehagen, anbefales det at det er foreldrene som legger og tar opp barnet, eller er med når personalet gjør dette. Dette skal være med på å skape trygghet for barnet under tilvenning. Hos oss sover barna i egne vogner utendørs med sovevakt som passer på. Vognen må være utstyrt etter årstid.

Dag 4: En kort normaldag dersom barnet er klar for det

På dag fire møter personalet barnet i garderoben. Avhengig av barnets behov, kan denne dagen vare over 4 timer. Foreldre og personalet vurderer sammen når barnet viser tegn på at det er etablert trygghet til personalet. Barnehagen og foreldrene ser an om barnet trenger noen ekstra dager sammen med foreldrene. Det anbefales at barn har korte dager i barnehagen de første ukene, da det er mange nye opplevelser og inntrykk som skal bearbeides den første tiden. Det er ikke unormalt at små barn som nettopp har begynt i barnehagen trenger litt lengre sovetid, eller en ekstra lur, enn før de begynte i barnehagen. De kan reagere mer følelsemessig enn tidligere, bli mer klengete på dere foresatte og matlysten kan variere.

En trygg og god barnehagestart kan se svært ulik ut fra barn til barn. I vår barnehager tar vi hensyn til barnas behov, følelser og medvirkning og justerer rutiner og tilpasninger deretter. Sammen med foreldrene skalper vi en trygg og god barnehagestart.

Tips til dere foreldre for en god start på barnehagelivet.

Besøk gjerne barnehagens uteområder på ettermiddager og helger. Besøk gjerne barnehagen på dagtid før oppstart, men avtal besøk på forhånd.

Tilpass rutinene sånn at overgangen mellom hjem og barnehagen ikke blir for stor: f.eks øv på at barnet sover ute i vogn.

La barnet bli kjent med matboks, sekk m.m og bruk dette hjemme før oppstart i barnehagen

Bidra til at personalet blir kjent med barnet deres. Del den kunnskapen dere har om egnet barn, dere er ekspert på eget barn.

Vær trygg på deg selv, det bidrar til å gjøre barnet trygt.

Snakk positivt om barnehagen og alle voksne i barnehagen.

Opplever dere usikkerhet eller er utrygge på noe, be om en samtale med barnehagen. Ta det opp så snart som mulig.

Ha lavterskel for å stille spørsmål

Fortell barnet når di skal gå og når du kommer for å hente. Hold avtalen som du har gjort med barnet. Husk å alltid si «ha det» før du går.

 

Gi barnet korte dager i begynnelsen.

Vi interesse for det som skjer i barnehagen.

Bidra til at morgenrutiner hjemme gir barnet en rolig start på dagen.

Vær tilgjengelig på telefonen

 Etter barnehagestart

Av erfaring vet vi at de første ukene alene I barnehagen med mange ukjente kan være spesielt tøffe for barnet, mange små barn er slitne etter mange inntrykk, derfor anbefalers kortere dager. Barnet bør ha rolige ettermiddage, der dere prioriterer å være sammen uten store planer, barnet har savnet dere og trenger kontakt. Barnet vil trenge gode kveldsrutiner og nok søvn.

Bringesituasjon på morgenene:

       Små barn trenger rimelig faste rutiner

       Bidra til at en ansatt får hilst tydelig på barnet = etablere kontakt

       Fortell oss hvis det har vært hektisk hjemme eller det er noe annet vi bør vite slik at vi kan til rette legge dagen bedre.

       Si ha det til barnet og gå – det fungerer best

       Vi trøster barnet og hjelper det i gang med aktivitet

       Sender dere en melding!

Henting om ettermiddagen

       Nå skal kontakten mellom dere og barnet reetableres

       De fleste barn viser glede

       Noen kan avvise foreldrene, bli sinte, trassige eller begynne å gråte

Små barn viser ofte mer følelser overfor foreldre enn ansatte – både positivt og negativt, det er helt normal.

 

Snakk med oss hvis dere synes bringing og henting er vanskelig!